Arbeidsplan 2015

Forslag til Folk og Forsvars arbeidsplan for året 2015

 

Overordnet mål for virksomheten 2015:

Folk og Forsvar ønsker å være en sentral aktør når det gjelder å spre informasjon til det norske samfunn om de ulike sidene ved norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Vårt mål er å være en anerkjent, etterspurt og troverdig informasjonsorganisasjon for blant annet egne medlemsorganisasjoner, skoleverket og Forsvaret. Folk og Forsvar arbeider for fred, frihet og demokrati.

Strategi:

For å oppnå dette vil vi:

 • informere om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk slik den til enhver tid er fastlagt av Stortinget, herunder informasjon om aktuelle konfliktområder og de internasjonale organisasjoners rolle i konfliktløsning og informasjon om samfunnssikkerhet og mulige utfordringer for Norge og norske interesser.
 • fremme kunnskap, interesse og debatt om forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål blant medlemmene og i samfunnet for øvrig,
 • skape forståelse for behovet for et forsvar, for beredskapsmessig robusthet i samfunnet, og sikkerhet og trygghet for den enkelte, for slik å styrke forsvarsviljen.

Aktiviteter:

Det er høy etterspørsel etter Folk og Forsvars informasjonsaktiviteter. Ungdom vil også i 2015 være en prioritert målgruppe for Folk og Forsvars arbeid.

I året som kommer vil Folk og Forsvar arrangere seminarer, foredrag og temadager rundt om i landet, for å informere om samfunnssikkerhet og beredskap, verdenssamfunnet, norsk sikkerhets­- og forsvarspolitikk, internasjonale organisasjoner, Forsvarets rolle og oppgaver, samt ulike aktuelle konfliktområder. Vi vil også arrangere rollespillet ”Fred og konflikt”, for skoleklasser og andre interesserte grupper. Folk og Forsvar vil også i år gjennomføre to meningsmålinger med spørsmål om bl.a. NATO, Forsvaret og verneplikt.

Bladet ”Folk og Forsvar” er en viktig informasjonskanal for organisasjonen. I 2015 vil vi utgi fem nummer, der vi setter søkelyset på forskjellige aktuelle tema. To av numrene vil komme med egne temaplakater, om hhv internasjonale organisasjoner og mennesker på flukt. Folk og Forsvar vil også utgi aktuelle tema/studiehefter i løpet av året, og distribuere disse til skoleverket og andre interesserte. Vi vil sette sammen det nyeste materiellet til skolepakker, som distribueres til alle landets videregående skoler. I år vil vi også lansere en digital, søkbar versjon av Folk og Forsvars sikkerhetspolitiske leksikon.

Folk og Forsvar vil også dette året arrangere ulike studieturer med sikkerhetspolitisk innhold, til bl.a. USA, Wien/Bratislava, Kasakhstan og Brussel. I tillegg vil vi gi økonomisk og praktisk støtte til studieturer med sikkerhetspolitisk innhold, som legges opp av skoleklasser og medlemsorganisasjoner.

Samarbeidet med Folk og Forsvars "søsterorganisasjoner" i Norden vil fortsette også i 2015. I år er Norge vertskap for den årlige nordiske konferansen, og årets tema er maritim sikkerhet og energisikkerhet. Konferansen vil finne sted i juni, i Stavanger.

Planlagte aktiviteter for 2015:

 • Gjennom seminarer, temadager og foredrag informere om samfunnssikkerhet og beredskap, verdenssamfunnet, norsk sikkerhets­- og forsvarspolitikk, internasjonale organisasjoner, Forsvarets rolle og oppgaver, samt ulike aktuelle konfliktområder, for skoleverket, egne medlemsorganisasjoner og Forsvarets skoler.
 • Gjennomføre rollespillet ”Fred og konflikt” for skoler, organisasjoner og andre interesserte grupper, som en praktisk innføring i sikkerhetspolitikk.
 • Arrangere studieturer i inn- og utland, samt yte praktisk og økonomisk støtte til skoleklasser som drar på studieturer med sikkerhetspolitisk profil, for å gi deltakere innsikt i internasjonale organisasjoner, konflikter og sikkerhetspolitikk.
 • Utgi temahefter/studiehefter, og distribuere disse til skoler og andre interesserte. Gi ut bladet med 5 nummer, hvorav to av numrene har en medfølgende temaplakat.
 • Digitalisere Folk og Forsvars sikkerhetspolitiske leksikon og gjøre det tilgjengelig på nett.
 • Fortsette å videreutvikle Folk og Forsvars web-sider, bli mer synlige på sosiale medier og i det offentlige ordskiftet.
 • Yte praktisk og økonomisk hjelp til våre medlemsorganisasjoner når det gjelder sikkerhetspolitiske kurs/konferanser i deres egen regi.
 • Foreta meningsmålinger om det norske folks holdning til NATO, Forsvaret, og verneplikt, og publisere resultatene.
 • Yte økonomisk støtte til sivilt/militært samarbeid
 • Dele ut ungdoms-, medlems- og pressestipend, primært som reisestøtte for å studere nærmere ulike sikkerhetspolitiske problemstillinger
 • Videreutvikle det nordiske samarbeidet
 • Sørge for at de ansatte holdes kontinuerlig oppdatert innen vårt fagfelt, for å utvikle seg og kunne utføre et best mulig informasjonsarbeid.
 • Videreutvikle kontakten med våre medlemsorganisasjoner, og søke å profilere organisasjonen i aktuelle fora.
Siste artikler
På denne studieturen fikk vi et godt innblikk i to...
Folk og Forsvar er medarrangør av fire folkemøter om...
Folk og Forsvar arrangerte den 04-07.september studietur...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema