Meningsmålinger 2011

Meningsmålinger om Forsvaret, NATO og EU

Folk og Forsvar har gjennom mange år bestilt to årlige meningsmålinger om det norske folks forhold til Forsvaret og NATO. Resultatet av målingene benyttes av forskere, foredragsholdere og media. Da målingene har foregått over mange år, med de samme spørsmålene, gir de en verdifull bakgrunn for å bedømme utviklingen i holdningene i det norske samfunnet.


Opinion har i desember 2011 utført en meningsmåling for Folk og Forsvar om nordmenns holdning til NATO og annet internasjonalt forsvarssamarbeid. På spørsmålet

”Mener du at Norges medlemskap i forsvarsalliansen NATO bidrar til å trygge landet mot en fremmed makt, eller mener du at vårt medlemskap i NATO øker faren for angrep, eller mener du at NATO medlemskap ikke spiller noen rolle i så måte?” svarte 77% at medlemskapet trygger landet. Dette er en fremgang på 14 prosentpoeng fra i fjor, og den høyeste målingen siden 1994. Det er liten forskjell mellom kjønnene. Kvinneandelen som mener at NATO-medlemskapet trygger landet har steget med hele 24 prosentpoeng . fra 53% i fjor til 77% i år. Oppslutningen stiger også med alder og utdanningsnivå.

Tre av fire (76% ) er helt eller delvis enige i at Norge bør bidra med styrker i NATO-operasjoner i regi av FN. Menn er noe mer positive til dette enn kvinner.

Når det gjelder å delta i det sikkerhetspolitiske samarbeidet i EU-regi er det en liten nedgang fra i fjor. 58% mener at Norge bør delta, mot 63% i fjor.

Meningsmålinger om NATO høst 2011

 

Opinion utførte i mars 2011 en meningsmåling for Folk og Forsvar om holdningen til Forsvaret.

 På spørsmålet om Norge bør ha et militært forsvar i den nåværende situasjon svarer 85% ja, mens 9 % svarer nei. De yngste under 30 år er mest skeptisk, med en oppslutning på 73%. I aldersgruppen over 50 år er imidlertid oppslutningen på hele 91%. Menn er noe mer positive (89%) enn kvinner (81%). Når det gjelder politiske sympatier er Rødts velgere mest skeptiske, med 69%, mens blant KrFs velgere svarer 100% av de spurte at Norge bør ha et militært forsvar.

 Verneplikten står sterkt i Norge. Blant de spurte svarer 75% at de ønsker å beholde verneplikten. Dette er allikevel en nedgang på 7 prosentpoeng siden i fjor høst, da 82% ønsket å beholde verneplikten. Kvinner (79%) er mer positive til verneplikt enn menn (71%), og blant aldersgruppen 50+ er oppslutningen på 84%. 64% av de spurte mener at verneplikten bør gjelde både kvinner og menn. De yngste er mest positive til likestilling på dette området, i aldersgruppen under 30 år mener 70% at den skal gjelde begge kjønn.

 Fire av ti nordmenn mener at Forsvaret er av svært eller ganske god kvalitet. På spørsmålet om Forsvarets størrelse står i forhold til de oppgavene de skal løse, svarer 45% at det er passe stort, mens 36% svarer at det er for lite. Bare 5% mener at det er for stort.

 Undersøkelsen spurte også i hvilken grad Forsvaret fremstår som en åpen eller lukket organisasjon. På dette spørsmålet svarte 5% at Forsvaret fremsto som en svært lukket og 31% som en ganske lukket organisasjon. 1 av fire av de spurte mener Forsvaret framstår som en ganske eller svært åpen organisasjon. Dette gjaldt 32% av mennene, men bare 19% av kvinnene.

 Undersøkelsen viste også at nordmenn flest får det meste av informasjonen om Forsvaret fra TV og/eller aviser. Det er imidlertid stor forskjell på aldersgrupper. Den yngste aldersgruppen får mest informasjon fra internett. Denne aldersgruppen får også en betydelig andel av informasjonen gjennom familie/venner.

Meningsmålinger om Forsvaret vår 2011

 

Siste artikler
På denne studieturen fikk vi et godt innblikk i to...
Folk og Forsvar er medarrangør av fire folkemøter om...
Folk og Forsvar arrangerte den 04-07.september studietur...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema