Meningsmålinger 2015

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Folk og Forsvar har gjennom mange år bestilt to årlige meningsmålinger om det norske folks forhold til Forsvaret og deltakelse i internasjonalt samarbeid i regi av NATO, FN og EU. Resultatet av målingene benyttes av forskere, foredragsholdere og media. Da målingene har foregått over mange år, med de samme spørsmålene, gir de en verdifull bakgrunn for å bedømme utviklingen i holdningene i det norske samfunnet.


Meningsmåling - NATO-medlemskap og deltagelse i internasjonale operasjoner

HØYERE OPPSLUTNING OM INTERNASJONALT SAMARBEID

Opinion har i desember 2015 utført en meningsmåling for Folk og Forsvar om nordmenns holdning til NATO og annet internasjonalt sikkerhetspolitisk samarbeid.

63% av de spurte er helt eller delvis enige i at Norge bør delta med styrker i NATO-operasjoner med FN-mandat. Dette er en klar oppgang fra i fjor, da 57% mente det samme. Menn er mer positive (71%) til dette enn kvinner (54%), men det er oppslutningen blant kvinner som har økt mest siden i fjor.

På spørsmålet ”Mener du at Norges medlemskap i forsvarsalliansen NATO bidrar til å trygge landet mot en fremmed makt, eller mener du at vårt medlemskap i NATO øker faren for angrep, eller mener du at NATO medlemskap ikke spiller noen rolle i så måte?” svarte 62% at medlemskapet trygger landet. Dette er en oppgang på 3% fra i fjor. Kvinner er mer skeptiske til NATO-medlemskapets effekt enn menn. Blant menn mener 68% (som i fjor) at medlemskapet trygger landet, mens 56% av kvinnene mener det samme. Oppslutningen blant kvinner har imidlertid økt hele 6% fra i fjor.

Oppslutningen om NATO er lavest blant de aller yngste, med 50% av de spurte mellom 18 – 22 år som mener at medlemskapet trygger landet, men det en betydelig oppgang på 10 prosentpoeng fra i fjor. Det allikevel en høyere andel, 20%, som mener at det øker faren for angrep. Andelen «vet ikke»-svar er på 21%, noe som er nesten en halvering fra i fjor. Dette kan tyde på at interessen for sikkerhetspolitikk er økende blant de yngste. Det er blant de eldste, i aldersgruppen over 56 år, som man finner den største oppslutningen om NATO-medlemskapet. Her svarer hele 74% at NATO-medlemskapet trygger landet.

Måligene om internasjonalt samarbeid kan lastes ned her

Opinion utførte i mai 2015 den årlige meningsmålingen for Folk og Forsvar om Forsvaret.

Enkelte av spørsmålene er blitt stilt siden 60-tallet, mens andre er av nyere dato. I år har vi  et nytt spørsmål, som går på om det burde innføres en krigsskadepensjon for de  som har blitt skadd i tjeneste – det er det en bred oppslutning om å gjøre. Ellers er det verdt å merke seg at den yngste aldersgruppen er klart mer positive til Forsvaret i år enn i fjor. Det er en markant økning både i oppslutningen om verneplikt, inntrykket av kvaliteten til Forsvaret, og ikke minst viljen til selv å delta i forsvaret av landet. Det er fra Opinions side vist til en mulig sammenheng med generell styrket omdømme av forsvaret hos ungdommen.

Her er noen av de øvrige hovedfunnene:

Militært forsvar

Hele 83% av befolkningen mener at vi bør ha et militært forsvar i Norge, og kun 5% er imot. Menn (85%) er noe mer positive enn kvinner (80%). De over 56 år er mest positive, der hele 93 prosent er for å ha et militært forsvar. De mellom 25-29 år er mest negative, med kun 64% oppslutning. I den yngste aldersgruppen, 18-24 år er oppslutningen 72%, noe som er en økning på 3% fra i fjor. Alle partiene har flertall for å ha et militært forsvar. Minst positive er SV-velgerne med 53%, mest positive er FrP-velgerne med 95%.

Verneplikt

3 av 4 nordmenn (75%) ønsker å beholde verneplikten. Det er en økning på 8% fra i fjor . De over 56 år er mest positive (86%), men blant de yngste 18-22 år har oppslutningen steget med hele 13% fra i fjor, til 68% oppslutning.   Kvinner (77%) er generelt noe mer positive enn menn (74%). Det er generelt høy oppslutning blant alle partier for verneplikt, lavest hos SV (50%) og høyest hos Høyre (86%).

Forsvarsvilje

Hele 83% av befolkningen mener at vi bør forsvare oss om landet blir angrepet, selv om resultatet er usikkert – dette er en økning på 7% fra i fjor. Aller størst økning – hele 21% - er det i aldersgruppen 18-25 år, der 80% svarer at vi bør forsvare oss, mens bare 59% av ungdommen svarte det samme i fjor.  På spørsmålet om man selv er villig til å delta i forsvaret av Norge, med å utføre de oppgaver man er i stand til, svarer 72% ja totalt, noe som er en økning på 5% fra i fjor. Hos ungdommen mellom 18-25 er også her økningen størst, med 67% som svarer ja på dette spørsmålet, mot kun  52% i fjor. Politisk er Venstre-velgerne de som er mest forsvarsvillige, der hele 89% svarer at de selv ville delta i forsvaret. Lavest er den hos SV-velgere, der 62% svarer det samme.

Kvaliteten på Forsvaret

Litt under halvparten av de spurte (46%) mener at kvaliteten på det norske Forsvaret er svært eller ganske god, en liten nedgang mot 52% i fjor. Blant de yngste er det imidlertid en klar økning. I aldersgruppen 18-25 år mener hele 61% at kvaliteten er ganske eller svært god, mot 46% i fjor – noe som utgjør en økning på hele 15%. 

Forsvarsinformasjon

Fortsatt er det slik at majoriteten av de spurte henter sin forsvarsinformasjon fra tv (67%), men også aviser (47%) og internett (36%) er viktige kilder. For den yngste aldersgruppen er imidlertid internett den viktigste informasjonskilden (60%), fulgt av TV (49%) og venner og familie (28%). Aviser er for denne aldersgruppen nede på en fjerdeplass med 25%. For kvinner er internett en viktigere informasjonskilde enn for menn (52% mot 46%), og for kvinner er internettet en viktigere kilde enn aviser. TV topper imidlertid for både kvinner og menn.

Krigsskadepensjon

I år stilte vi for første gang spørsmålet : Norske soldater deltar i ulike internasjonale operasjoner, i regi av FN og NATO. Noen av dem pådrar seg varige skader. Synes du soldater som har blitt skadet som følge av sin tjeneste for Norge bør få en egen krigsskadepensjon?

På dette svarte hele 88% ja, og det var få markante forskjeller mellom kjønn, aldersgrupper og øvrige kategorier. Politisk var FrP-velgere mest positive med 96% oppslutning, fulgt av Høyre-velgere (95%) og Krf (93%). Lavest oppslutning var det blant Senterpartiets velgere, med 82%.

Meningsmålingen kan lastes ned i sin helhet her og ved eventuell gjengivelse bes det om å referere til Folk og Forsvar.

Siste artikler
På denne studieturen fikk vi et godt innblikk i to...
Folk og Forsvar er medarrangør av fire folkemøter om...
Folk og Forsvar arrangerte den 04-07.september studietur...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema