Meningsmålinger 2013

Meningsmålinger om Forsvaret, NATO og EU

Folk og Forsvar har gjennom mange år bestilt to årlige meningsmålinger om det norske folks forhold til Forsvaret og NATO. Resultatet av målingene benyttes av forskere, foredragsholdere og media. Da målingene har foregått over mange år, med de samme spørsmålene, gir de en verdifull bakgrunn for å bedømme utviklingen i holdningene i det norske samfunnet.


 

Opinion har i oktober 2013 utført den årlige meningsmålingen for Folk og Forsvar om nordmenns holdning til NATO og annet internasjonalt forsvarssamarbeid.

På spørsmålet ”Mener du at Norges medlemskap i forsvarsalliansen NATO bidrar til å trygge landet mot en fremmed makt, eller mener du at vårt medlemskap i NATO øker faren for angrep, eller mener du at NATO medlemskap ikke spiller noen rolle i så måte?” svarte 63% at medlemskapet trygger landet. Dette er en svak nedgang fra 65% i fjor. Kvinner er langt mer skeptiske til NATO-medlemskapets effekt enn menn. Blant menn mener 71% at medlemskapet trygger landet, mens kun 54% av kvinnene mener det samme. I fjor var tallene henholdsvis 70% og 60%. Andelen kvinner som mener at medlemskapet medfører en fare for angrep også gått opp fra 5% til 11%. Hele 23% av kvinnene svarer «vet ikke» på spørsmålet, mens kun 6% av mennene sier det samme. Den samme tendensen finner vi blant ungdom av begge kjønn. I aldersgruppen 18-34 år svarer kun 50% at NATO-medlemskapet trygger landet, mens hele 15% mener at det øker faren for angrep. Også her er usikkerheten stor, hele 23% svarer «vet ikke» på dette spørsmålet. Aldersgruppen over 55 år er betydelig mer positive til at NATO-medlemskapet trygger landet. Her svarer hele 74% bekreftende, og kun 6% at det øker faren. Geografisk er det folk fra Nord-Norge og Vestlandet som er mest positive.

Når det gjelder å delta i det sikkerhetspolitiske samarbeidet i EU-regi mener drøyt halvparten at det er riktig av Norge å delta, 53 % mot 52% i fjor. Også her er kvinner (44%) mindre positive enn menn (61%), og blant aldersgruppen 18-34 år svarer kun 36% at vi bør delta.

To av tre (64%) er helt eller delvis enige i at Norge bør delta med styrker i NATO-operasjoner med FN-mandat. Dette er en klar nedgang fra i fjor, da tre av fire (76%) mente det samme. Menn er også her mer positive (72%) til dette enn kvinner (54%).

Meningsmåling om NATO og EU høsten 2013

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Under følger hovedresultatene fra Folk og Forsvars årlige meningsmåling om Forsvaret.

Fortsatt er flertallet positive til et militært forsvar, og antall negative er faktisk halvvert fra året før. Hele 78 % av de spurte mener at Norge bør ha et militært forsvar, mens kun 7 % sier nei. Menn (83%) er mer positive enn kvinner (73%), og de i 40-årene (85 %) er de mest positive. Geografisk sett er positiv holdning til et militært forsvar relativt jevn, fra 76 % i Oslo/Akershus til 80 % både på Vestlandet og i Trøndelag og Nord-Norge.

2 av 3 spurte sier at de i hovedsak ønsker et militært forsvar for å kunne forsvare oss hvis vi blir angrepet (63 %), mens blant de som er motstandere av militært forsvar varierer begrunnelsen fra moralsk oppfatning til at det er andre måter å forsvare seg på (begge 23 %). Menn skiller seg klart ut som de som har minst tro på dagens forsvar, med 34 % mot 14 % av kvinner spurt.

66 % ønsker å beholde verneplikten, en nedgang på 11 % fra 2012.  Det er ingen særlig forskjell mellom kjønnene, 65 % av menn og 67 % av kvinner er positive til verneplikt. Det er flertall blant alle partier for dette, og mest positive er KrF-velgerne med hele 90 %, mens Senterparti-velgere er minst positive med 59 %.  Det er også verdt å merke seg at 57 % av de spurte, ønsker at verneplikten skal være lik for begge kjønn. Dette er en nedgang på 9 % fra 2012. Menn (69%) er sterkere tilhengere av dette enn kvinner (46%).

Når det gjelder Forsvarets størrelse, mener 39% at det er passe stort, 37% at det er for lite, og 7% at det er for stort. 50 % har inntrykk av at kvaliteten på det norske Forsvaret er ganske eller svært god, noe som er en nedgang fra 64 % i 2012. 13 % mener i år at kvaliteten er ganske eller svært dårlig, en stigning på 8 %.

Fortsatt er det slik at majoriteten av de spurte henter sin forsvarsinformasjon fra tv (66%), men også internett (50%) og aviser (48%) er viktige kilder.

Meningsmåling om Forsvaret våren 2013

Siste artikler
På denne studieturen fikk vi et godt innblikk i to...
Folk og Forsvar er medarrangør av fire folkemøter om...
Folk og Forsvar arrangerte den 04-07.september studietur...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema